Rejestracja broni przez Internet

Poradnik rejestracja broni przez Internet ePUAP przedstawia jeden ze sposobów w jaki można dokonać tę czynność. Jej sposoby wynikają bezpośrednio z Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Rejestracja broni posiadanej w oparciu o pozwolenie na broń, jest regulowana przez Art. 13 Ustawy o Broni i Amunicji .

Pod artykułem znajdziesz Poradnik w wersji PDF do pobrania !!!

Obowiązek rejestracji broni palnej

Osoba która nabyła broń ma obowiązek zarejestrowania jej w ciągu 5 dni od daty zakupu.

UoBiA Art. 13 ust. 1. Nabywca broni jest obowiązany zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia. Obowiązek rejestracji nie dotyczy broni, o której mowa w art. 11 pkt 1, 4, 5, 7, 8, 10 i 11.

Sposób obliczania terminu rejestracji broni

Rejestracja broni jest czynnością materialno-techniczną w postępowaniu administracyjnym. Obliczenie terminu w takim postępowaniu dokonujemy zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. Termin 5 dni liczymy więc od dnia następującego po nabyciu broni.

KPA Art. 57. §1. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.

Jeśli koniec terminu rejestracji broni przypada na dzień wolny od pracy lub sobotę, termin ten będzie upływać w pierwszy wolny dzień.

KPA Art. 57. §4. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

WAŻNE: Różna praktyka stosowania tego samego prawa przez różne WPA nakazuje ostrożność. Warto skontaktować się z macierzystym WPA w celu potwierdzenia nieprzekraczalnego terminu w jakim należy dokonać rejestracji, zgodnie z przyjętą w danym WPA praktyką.

Rejestracja broni

Ustawa o Broni i Amunicji nie wskazuje sposobu w jaki należy dokonać rejestracji broni. Nie ma obowiązku rejestracji broni osobiście. Wniosek wraz z dowodem nabycia broni oczywiście możemy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP).

Rejestracja broni przez Internet ePUAP

Rejestracja broni przez Internet jest możliwa za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej zwanej ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Art. 63. § 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Należy jednak pamiętać, że rejestracji broni dokonujemy na podstawie dowodu nabycia broni. Skan faktury nie jest dowodem nabycia broni, jest jego kopią.

UoBiA Art. 13 ust. 2. Rejestracji dokonuje się na podstawie dowodu nabycia broni, … 

Rejestracji broni przez Internet za pośrednictwem platformy ePUAP możemy dokonać wyłącznie jeśli posiadamy fakturę elektroniczną za broń.

Więcej na temat e-faktury za broń przeczytasz w artykule:

faktura za broń

WAŻNE: Pamiętajmy jednak, że niektóre WPA traktują potwierdzenie rejestracji broni wpisem w legitymacji posiadacza broni jako część procedury rejestracji. W takim przypadku i tak będziemy musieli w ustawowym terminie 5 dni pojawić się z legitymacją by dopełnić WSZYSTKICH formalności.

Rejestracja broni faxem

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Stołecznej Policji ułatwia dokonanie rejestracji broni i udostępnia numer faxu na który można przesłać dowód nabycia broni celem dokonania zgłoszenia. Ta informacja zamieszona jest na stronie głównej WPA KSP.

Rejestracja broni faxem
Źródło: wpa.policja.waw.pl

Rejestracja broni za pośrednictwem poczty

Sposób dokonania rejestracji reguluje Kodeks Postępowania Administracyjnego. Dopuszcza on możliwość składania podań poprzez operatora pocztowego. Kodeks Postępowania Administracyjnego nie wskazuje sposobu wnoszenia podań za pośrednictwem operatora pocztowego, jednak wskazuje kwestie dotyczące zachowania terminów przy składaniu wniosków tą drogą.

Koniec terminu rejestracji broni będzie liczony do daty nadania wniosku o rejestrację broni wraz dowodem nabycia broni palnej w placówce Poczty Polskiej.

KPA Art. 57 §5. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: 1) … ; 2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe; 3) … ; 4) … ; 5) … ; 6) … .

WAŻNE: Należy pamiętać, że są wyjątki od reguły. Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w przypadku wysyłek za pośrednictwem operatora pocztowego, wymaga aby dowód nabycia broni, wraz z wnioskiem o rejestrację i legitymacją posiadacza broni, dotarł przed upływem pięciu dni od daty nabycia broni.

WPA KWP w Opolu wyraziło swoją opinię pismem (SBI.062.75.2017.GB) z dnia 2 października 2017 w odpowiedzi na zapytanie o informację publiczną dotyczącą procedury rejestracji broni.

Potwierdzenie rejestracji w legitymacji posiadacza broni

W sytuacji kiedy dokonujemy rejestracji broni za pośrednictwem operatora pocztowego lub platformy ePUAP nie mamy obowiązku w tym samym czasie uzyskać potwierdzenia tej czynności w legitymacji posiadacza broni.

UoBIA Art. 13 §4. Zarejestrowanie broni wymagającej pozwolenia potwierdza się w legitymacji posiadacza broni albo w świadectwie broni.

WAŻNE: Należy pamiętać, że są wyjątki od reguły. 🙂 I niestety musimy przyjąć wykładnie prawa stosowaną przez dane WPA. Kwestia potwierdzenia rejestracji broni w legitymacji posiadacza broni jest traktowana w bardzo różny sposób. Na złożone do WPA zapytanie:

Czy rejestracja broni wymagającej pozwolenia dla posiadaczy decyzji o wydaniu pozwolenia na broń palną nie zostanie dokonana w przypadku niedostarczenia legitymacji posiadacza broni lub nie wystąpienia o taką legitymację?

 Na złożone zapytanie uzyskałem różne odpowiedzi. Część WPA dokona rejestracji broni bez potwierdzania tej czynności w legitymacji a część nie. Znalazły się również takie odpowiedzi w których nie udzielono odpowiedzi na pytanie tylko zacytowano przepis. Traktowanie potwierdzenia jako części procedury oczywiście jest błędem. (W osobnym wpisie opublikuje odpowiedzi jakie uzyskałem na złożone zapytanie).

W opinii prawnej sporządzonej przez adwokata Marcin Surowca czytamy:

„1) Potwierdzenie rejestracji broni w legitymacji posiadacza broni nie stanowi części procesu rejestracji; 2) Brak ustawowego terminu dokonania wpisu w legitymacji posiadacza broni;”

W związku z otrzymaniem różnych odpowiedzi na złożone zapytania do WPA, złożyłem również zapytanie do Wydziału Nadzoru nad SUFO Komendy Głównej Policji. W udzielonej mi odpowiedzi m.in. czytamy:

„Wpis do legitymacji posiadacza broni potwierdza jedynie zakończenie procesu rejestracji broni. Obowiązujące w tej materii przepisy nie regulują jednak w jakim terminie ten wpis ma zostać dokonany przez właściwy organ, choć nie budzi oczywiście wątpliwości, że musi się to odbyć bez zbędnej zwłoki.”

Pozostaje mieć nadzieję, że Wydziały Postępowań Administracyjnych w tej kwestii ujednolicą interpretacje przepisów i stosowane procedury będą wszędzie takie same.

Czy rejestracja broni przez Internet ma sens?

Jak najbardziej rejestracja broni przez Internet pozwala nam już w kilka chwil dokonać wymaganego przez prawo zgłoszenia. Musimy jednak pamiętać o ograniczeniach jakie wynikają z tej metody komunikacji. Skrzynki ePUAP zlokalizowane są w Komendach Wojewódzkich Policji  przez co nasze zgłoszenie nie dociera bezpośrednio do WPA. Ktoś to musi odebrać i przekazać. Ponadto dostępu do platformy ePUAP nie mają pracownicy WPA z którymi mamy przyjemność się spotykać gdy osobiście dokonujemy rejestracji broni. Osoba odpowiedzialna w WPA musi więc taką informację odebrać od osoby odpowiedzialnej w KWP i przekazać. To niestety trwa i jeśli zależy nam na szybkim uzyskaniu wpisu potwierdzającego rejestrację broni w legitymacji posiadacza to nadal najszybszą drogą będzie kontakt osobisty lub też wysyłka poprze Pocztę Polską.

Rejestracja broni przez Internet mogła by bardzo usprawnić pracę Wydziałów Postępowań Administracyjnych gdyby tylko posiadały one własne skrzynki ePUAP. Po dokonaniu wpisu przez pracownika WPA mógłby on skontaktować się posiadaczem broni celem ustalenia dogodnego terminu dla stron celem dokonania wpisu w legitymacji. Wtedy również posiadacz broni mógłby dostarczyć wydruk dowodu nabycia na potrzeby akt. Takie podejście na pewno zmniejszyło by kolejki w WPA, szczególnie tam gdzie wyznaczone są dni na przyjmowanie „interesantów”.

Poradnik Rejestracja broni przez ePUAP