WPA w Polsce

WPA w Polsce to tylko siedemnaście wydziałów, w których my, posiadacze broni możemy dopełnić formalności dotyczących broni palnej. Wydziały podlegają pod poszczególne Komendy Wojewódzkie Policji a te wiadomo, pod Komendę Główną. Powinniśmy spodziewać się jednakowego podejścia na obszarze całej Polski, chociażby dlatego, że przepisy prawa mamy jedne dla wszystkich. Nic bardziej mylnego.

Najczęściej przez nas wykonywaną czynnością jest rejestracja broni po zakupie. Mogło by się wydawać, że jeśli chodzi o najpopularniejszą czynność nic nas nie zaskoczy. Mnie zaskoczyło i o tym jest dzisiejszy artykuł. Wcześniej jakoś omijałem ten temat bo były już takie tematy, z poruszenia których różne, dziwne rzeczy wynikały.

Lokalizacje Wydziałów Postępowań Administracyjnych możecie sprawdzić na portalu Mapa Strzelnic i Sklepów z Bronią w zakładce Adresy WPA.

WPA w Polsce

Rejestracji broni dokonujemy na podstawie dowodu zakupu, jakim jest faktura VAT lub umowa kupna/sprzedaży broni. Natomiast to, czy dokonujemy tego na podstawie oryginału czy też kserokopii nie jest takie oczywiste.

Sklepy z bronią nauczone obyczajem dyktowanym przez WPA wydają nam więcej niż jeden egzemplarz dowodu zakupu. My nauczeni zwyczajem WPA, sporządzamy umowę kupna sprzedaży w czterech egzemplarzach. I właśnie w tym momencie niektórzy z Was sobie myślą: ale jak? przecież zostawiam w WPA ksero dokumentu. Ja też się spotkałem z informacją, że do rejestracji broni wystarczy ksero i oryginał dowodu zakupu do wglądu.

Dlaczego o tym wszystkim piszę? Miałem kiedyś następującą sytuację: raz kupując broń w centralnej Polsce, otrzymałem tylko jeden egzemplarz faktury z sugestią, gdy poprosiłem o drugi, że mogę sobie zrobić ksero we własnym zakresie. Oczywiście po wytłumaczeniu, że moje WPA zabiera oryginał i czym jest duplikat faktury oraz dzięki wrodzonej upierdliwości wyprosiłem dodatkowy egzemplarz.

Co kraj to obyczaj, czyli do którego WPA z kopią a do którego z oryginałem.

Ciekawy byłem jak wygląda sytuacja w WPA w całej Polsce i postanowiłem obdzwonić je wszystkie i dopytać. Jak się okazało część z wydziałów rejestruje na podstawie wyłącznie oryginału dokumentu zakupu, a część zadowala się kopią faktury poświadczoną przez urzędnika.

WPA w Polsce na NIE – Oryginał dowodu zakupu wymagany jest w:

 • WPA Białystok,
 • WPA Bydgoszcz,
 • WPA Gorzów,
 • WPA Kraków,
 • WPA Olsztyn, edit: z informacji podesłanej wynika, że wystarczy kopia
 • WPA Wrocław,

WPA w Polsce na TAK – Kopia faktury z oryginałem do wglądu zadowala:

 • WPA Gdańsk,
 • WPA Katowice,
 • WPA Kielce,
 • WPA Opole,
 • WPA Poznań,
 • WPA Radom,
 • WPA Rzeszów,
 • WPA Szczecin,
 • WPA Warszawa,

Do WPA w Lublinie i Łodzi niestety nie miałem szczęścia się dodzwonić.

Ponieważ w rozmowie byłem wyjątkowo dociekliwy, wprost mówiłem o co mi chodzi. Wyłuszczyłem, że jestem ciekawy jak to wygląda, gdyż moje WPA wymaga oryginału faktury zakupu. Wszędzie zostałem miło potraktowany a rozmowa z Gdańskiem była wyjątkowo sympatyczna. Pomimo zawracania „przysłowiowej gitary” nigdzie nie zostałem potraktowany jak natręt ani odesłany do „swojego” WPA.

Dlaczego wymagany jest oryginał dowodu zakupu?

Tutaj odpowiedź była prosta. Kodeks Postępowania Administracyjnego jasno określa kwestie dotyczące dowodów w sprawie (czyli naszego dokumentu zakupu w sprawie rejestracji broni):

Kodeks Postępowania Administracyjnego,
Art. 76a. [Uwierzytelnianie kopii dokumentu],
§ 2.
Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
Można dostarczyć kopię ale musi być poświadczona przez notariusza lub występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Koniec i kropka w temacie.

 

Dlaczego wystarczy kopia dowodu zakupu?

Tu sprawa była dość skomplikowana. Zadawałem pytanie w każdym WPA potwierdzającym za zgodność z oryginałem, czy można na podstawie kopii faktury i otrzymywałem odpowiedź, że można.  Wystarczy kopia ale musi być okazany oryginał do wglądu.

Pytałem również na podstawie jakich przepisów poświadczane są kopie. Kwestia poświadczania za zgodność z oryginałem była dla urzędników oczywista, tylko NIKT nie był w stanie wskazać mi na podstawie jakiego przepisu, urzędnik ma prawo potwierdzić dokument będący dowodem w sprawie.

Czy rejestracje broni dokonane na podstawie poświadczonej kopii są wadliwe? Czy ktoś zapuka po naszą broń?

Na to pytanie bałem się odpowiedzi i pozostawiłem ten temat w spokoju na kilka miesięcy. Zakładam, że urzędnik poświadczający kopię, na pewno wie co robi. Być może robi to na podstawie „jakiejś” instrukcji.

Oczywiście szukałem odpowiedzi na pytanie dlaczego kopia może być poświadczona przez pracownika WPA i ciężko było znaleźć prostą odpowiedź na to pytanie.

Kodeks Postępowania Administracyjnego w Art. 76. § 1. zawiera definicję czym jest dokument urzędowy. Art. 76a § 2 określa w jaki sposób należy uwierzytelnić kopię dokumentu. I jasno wynika z treści, że dotyczy to sposobu uwierzytelniania tzw. dokumentów urzędowych.
To co możemy powiedzieć o dowodach zakupu broni to na pewno to, że nie są one dokumentami urzędowymi. Natomiast stanowią na pewno dokumenty w postępowaniu administracyjnym.
Kodeks Postępowania Administracyjnego,
Art. 75. [Dowody w postępowaniu administracyjnym]
§ 1.
Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.
§ 2.
Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Przepis art. 83 § 3 stosuje się odpowiednio.

Jedyna odpowiedź jaka mi przychodzi do głowy na podstawie § 2 jest taka, że mogę złożyć każdy dokument wraz z oświadczeniem, że potwierdzam jego zgodność z oryginałem pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Jeśli wiec przepisy dają mi taką możliwość, nic nie stoi na przeszkodzie by taką kserokopię potwierdził również za zgodność z oryginałem urzędnik WPA. KPA w żaden sposób nie wyłącza takiej możliwości. Określa jedynie kwestie poświadczania dokumentów urzędowych, nie pozbawiając organów prawa do poświadczania za zgodność z oryginałem.

edit: niestety takie samopotwierdzenie nie wchodzi w grę, taką informację otrzymałem od prawników

Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego

Z dniem 1 czerwca 2017 wchodzą w życie zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

15) w art. 76a:
a) po § 2a dodaje się § 2b w brzmieniu:
„§ 2b. Upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem. Poświadczenie obejmuje podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie strony, również godzinę sporządzenia poświadczenia. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia), należy stwierdzić to w poświadczeniu.”,

Od 1 czerwca 2017 pracownicy WPA będą poświadczać dokumenty za zgodność z oryginałem

Nowelizacja wprowadza nowe rozwiązania prawne, mające przyspieszyć postępowanie administracyjne (milczące załatwienie sprawy art. 122a) oraz postępowanie uproszczone (art. 163b w zw. z art. 35 § 3a).

Dodano również artykuł 7a czyli tzw. przyjazna interpretacja przepisów, wg. której wątpliwości co do treści normy prawnej mają być rozstrzygane na korzyść strony.

Nam pozostaje jednak czekać aby przekonać się jak nowe zmiany w KPA będą interpretowane przez urzędników WPA w Polsce. Przykład z potwierdzaniem czy też nie potwierdzaniem kopii dokumentu pokazuje, że „co kraj, to obyczaj”.

Aby pobrać KPA oraz ustawę o zmianie KPA wejdź na wpis:

Kodeks Postępowania Administracyjnego