Książka rejestru pobytu na strzelnicy

Książka rejestru pobytu na strzelnicy czyli tzw. „książka strzelnicy” jest dokumentem prowadzonym przez prowadzącego strzelanie, zgodnie z Wzorcowy regulamin strzelnic. (Akty prawne dostępne w tym linku).

Co to jest książka pobytu na strzelnicy?

Jest to rejestr osób korzystających ze strzelnicy. Ma zawierać następujące dane:

a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
b) numer pozwolenia na broń oraz nazwisko organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,
c) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.”

Książka rejestru pobytu na strzelnicy – kto ma się do niej wpisać?

KAŻDY korzystający ze strzelnicy, czyli osoba używająca na niej broni.

Czy osoba towarzysząca, również wpisuje się do książki?

Nie. Wzorcowy regulamin strzelnicy określa kim jest osoba towarzysząca, zabraniając jej wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz zakazuje kontaktu z bronią.

Jak ma wyglądać książka rejestru pobytu na strzelnicy?

Prawo nie definiuje jej wzoru. Ma zawierać dane określone w Rozporządzeniu w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. Aktualnie są to dane wymagane zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 4 marca 2002 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. (Dz. U. Nr 23, poz. 238).

Prawo nie definiuje wzoru książki rejestru pobytu na strzelnicy

Książka rejestru pobytu na strzelnicy - NagłówekPobierz: WZÓR Książki rejestru pobytu na strzelnicy

Jakie inne dane może zawierać książka rejestru pobytu na strzelnicy?

Warto aby książka rejestru pobytu na strzelnicy zawierała również:
  1. liczbę porządkową,
  2. datę wpisu,

Te informacje mogą być pomocne gdy chcemy udowodnić w WPA, że uprawiamy strzelectwo i odwiedzamy strzelnicę. Podajemy datę oraz numer wpisu  z książki rejestru pobytu na strzelnicy. (Aktualnie Policja ma prawo określić ilość broni w decyzji przyznającej nam prawo do jej posiadania).

Czy inne dane również mogą być zawarte w książce?

Tak. Tylko po co? W związku z brakiem określonego wzoru „książki strzelnicy” można w niej zamieścić rubrykę na dowolne dane. Warto jednak by zbieranie tych danych miało jakikolwiek uzasadnienie.

Zdarza się, że książki dostosowywane są pod określone wymogi strzelnicy. Dla strzelnicy MSWiA te dane wyglądają następująco:

a) nazwę jednostki (komórki) organizacyjnej resortu MSWiA lub imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy;
b) w wypadku korzystania ze strzelnicy przez inne osoby spoza resortu MSWiA, numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń;
c) oświadczenie prowadzącego strzelanie, że zapoznał funkcjonariuszy z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa lub korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem;

Źródło: https://bip.mswia.gov.pl/download/4/1155/Zanr13.pdf

Spotkałem się również z takim zapisem dotyczącym danych zbieranych w książce: „imię, nazwisko, adres oraz nr przeszkolenia / licencji prowadzącego strzelanie lub sędziego głównego zawodów,”

Czy należy wpisywać do książki rodzaj i kaliber z której strzelaliśmy?

Nie. Te dane wymagane były w Załączniku do rozporządzenia z dnia 15 marca 2000 roku (Dz.U. 2000 nr 18 poz. 234). Brzmienie całego punktu 3 zostało zmienione wspomnianym wcześniej Rozporządzeniem z 4 marca 2002 roku (Dz.U. 2000 nr 51 poz. 618)

Poprzednie brzmienie (Dz.U. 2000 nr 18 poz. 234):

1. Prowadzący strzelanie:

3) prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:
a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
b) rodzaj i kaliber broni, z której przeprowadzono strzelanie,
c) określenie właściciela broni,
d) godzinę przyjścia i wyjścia ze strzelnicy,
e) numer pozwolenia na broń,
f) nazwę organu, który wydał pozwolenie na broń (wymóg ten dotyczy osoby posiadającej pozwolenie na broń),
g) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

Aktualnie obowiązujące (Dz.U. 2000 nr 51 poz. 618):

a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
b) numer pozwolenia na broń oraz nazwisko organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,
c) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

Czy można posługiwać się starym wzorem książki strzelnicy?

Tak. Oficjalnie nie został ogłoszony wzór Książki rejestru pobytu na strzelnicy. Bardzo często spotykam strzelnice korzystające z książek opartych na treści rozporządzenie sprzed zmian.

Trzeba pamiętaj jednak o jednej bardzo istotnej zmianie jaka została wprowadzona rozporządzeniem zmieniającym w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic a której nie sugerują nagłówki książek drukowanych według pierwotnej treści rozporządzenia. Chodzi o adres osób korzystających ze strzelnicy, które nie posiadają pozwolenia na broń. Ma on być wpisany do książki.

Jak długo należy przechowywać książkę strzelnicy?

Przepisy w żaden sposób nie definiują okresu przechowywania tej dokumentacji. Oznacza to, że gdy zakładamy nową książkę to starą możemy zniszczyć.

Czy można nie wpisać się do książki strzelnicy?

Spotkałem się z praktyką przy organizacji dużych zawodów, że zawodnicy wpisują się do książki organizatora zawodów na konkretne konkurencje, natomiast do książki strzelnicy wpisuje się tylko ich organizator. Wszelkie odstępstwa lub niejasności powinny być konsultowane w WPA.

Czy można prowadzić więcej niż jedną książkę naraz?

Tak. Bardzo często na dużych strzelnicach jest więcej niż jedna książka. Wszystko zależy od zarządcy strzelnicy. Nic nie stoi na przeszkodzie by mieć książki dla różnych osi strzelnicy.

Czy rejestrując pobyt podaję numer pozwolenia czy numer książeczki?

Rozporządzenie jasno podaje, że wpisujemy numer pozwolenia na broń jednak praktyka strzelnic często pokazuje, że wpisywany jest numer i seria legitymacji posiadacza broni. Rozmawiałem o tym z kilkoma osobami prowadzącymi strzelnice i nie słyszałem o przypadku by WPA zakwestionowało taką praktykę. Zarówno numer pozwolenia na broń jak i numer legitymacji posiadacza broni dają możliwość zidentyfikowania posiadacza broni. Oczywiście najlepiej swoje wątpliwości zweryfikować we  własnym WPA. Bo jak to mówią: „Co kraj to obyczaj” a nie od dzisiaj wiadomo, że różne WPA w różny sposób podchodzą do tych samych przepisów.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz